Jogszabályok, rendeletek

Különböző jogszabályok részletesen szabályozzák a munkavállalók egészségének megóvása érdekében a munkáltatók és természetesen a munkavállalók kötelezettségeit. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) bekezdése rendelkezik a munkahigiénés vizsgálatokról: „A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel  szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról”. A kóroki tényezőhöz tartoznak többek között a vegyi anyagokkal való érintkezés, a zaj és rezgés, klímatényezők, biológiai veszélyforrások stb.

A munkahelyek levegőjében előforduló légszennyező anyagok vizsgálatának kivitelezésének módját és gyakoriságát rendeletek, nemzeti és nemzetközi szabványok szabályozzák. A megengedett határértékeket levegőben, illetve biológiai anyagokban (BEM) az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet mellékletei tartalmazzák.

A  Mvt. 54. § (2) bekezdés e szerinti kockázatértékelés keretében a munkáltató köteles becsléssel, szükség esetén méréssel meghatározni azt a zajszintet, amelynek a munkavállalók ki vannak téve.

A munkavállalók zaj okozta halláskárosodás megelőzéséről a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szól. A fokozott figyelmet igénylő munkahelyek megengedett maximális zajértékeit a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Az ultrahang megengedett szintjei és a mérések általános követelményei az MSZ 17312:1985 szabványban találhatók.

Környezeti zajmérés területén a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szabályozza a környezeti zaj és rezgés elleni védelem témakörét, a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szól a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szabályozza a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módját.

A 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet tartalmazza a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményeket.

Zárt térben és kültéri munkahelyeken a munkavállalók hőterhelése határértékekkel szabályozott. A munkahelyek szellőztetésének és a megfelelő klíma paramétereknek a követelményeit a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

A munkahelyek megvilágításnak követelményeit egyrészt a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, másrészt az általa hivatkozott szabványok tartalmazzák.